Openbaarheid van bestuur

De agenda van de gemeenteraad wordt samengesteld door de zetelende meerderheid met wettelijke (verplichte) en andere agendapunten, maar wordt ook aangevuld met extra vragen (open discussie waarover niet wordt gestemd) en agendapunten (waarover wel wordt gestemd) door de huidige oppositiepartij INSPRAAK.nu.

Je vindt een overzicht van onze extra vragen en agendapunten in de rubriek Gemeenteraden 2019-2024.
Je vindt het digitaal verslag van de gemeenteraden onder het tabblad Publicaties 2019-2024: pers | geluidsfragmenten | folders.

Vragen GR 1 juli 2021

Groenten eten uit eigen tuin, kan dat nog wel in Oostrozebeke?
Marleen van INSPRAAK.nu stelde de vraag aan schepen Geldhof n.a.v. een publicatie van ‘vrtnws’ waarbij aan het licht kwam dat er een quasi even grote PFAS-vervuilingsgraad werd gemeten in onze regio; qua grootte te vergelijken met de metingen in Zwijndrecht (3M fabriek)!
Marleen vroeg aan C. Geldhof of ze met haar hand op het hart kon bevestigen dat wij groenten uit eigen tuin mogen eten.
Dat werd positief bevestigd, maar ze gaf onmiddellijk te kennen dat er inderdaad opnieuw staal-names zouden gebeuren door de VMM. Deze info kreeg C. Geldhof van de Oostrozebeekse milieudienst. De eerste meting gebeurde in 2018 op 14 soorten verschillende PFAS stoffen. De EU-richtlijn schrijft voor om te meten op 20 verschillende PFAS-stoffen. De resultaten zullen ten vroegste in sept/okt 2021 beschikbaar zijn. Wordt vervolgd!

Hoe is het gesteld met de speelpleintjes in Oostrozebeke?
Je vindt in Oostrozebeke heel wat speelpleintjes. Dit is fijn voor zowel de kinderen, maar ook voor de ouders. Marijke van INSPRAAK.nu formuleerde echter een aantal dringende aandachtspunten die ons werden bezorgd door ouders van jonge kinderen:
* Groene long: mooie, recente installatie | aandachtspunt = zand af en toe bijvullen!?
* Volderswijk en woonzorgcentrum: opstapje is te hoog voor kleine kinderen | graag een opstapje voorzien!
* Leegstraat: speelpleintje is de helft van het jaar niet toegankelijk doordat er te weinig wordt gemaaid | regelmatig maaien!
* OC Mandelroos: dit is de oudste installatie en vraagt om een dringende herstelbeurt: 1- trap buigt door waardoor er gevaar is voor geplette teentjes en 2- in de glijbaan zit een barst. INSPRAAK.nu stelt voor om deze installatie voorlopig af te sluiten voor het publiek in afwachting van een definitieve herstelling! Wordt vervolgd!


Stand van zaken…

HONDENLOOPWEIDE: Ons voorstel krijgt vorm. De werken zijn volop aan de gang en in de gemeenteraad keurden we het gebruikers-reglement goed. De effectieve opening is voorlopig voorzien op 22 augustus, maar kan evengoed ook in september zijn. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van het weer. Het gras wordt immers nieuw ingezaaid…

EREBURGERSCHAP: Ons voorstel werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Deze hoogst uitzonderlijke titel zal opnieuw cachet geven aan onze gemeente. Nieuw is dat de meerderheid akkoord ging met de 2/3-geldige-stemmen regel.

Vragen GR 3 juni 2021

Greet van INSPRAAK.nu raadt het bestuur aan om de hoofdingang van het gemeentehuis toegankelijker te maken voor minder mobiele bezoekers. Schepen Geldof nodigt hiervoor een gespecialiseerde firma uit die de noden in kaart brengt. Greet wordt uitgenodigd naar het eerste overleg. Wordt vervolgd!

Plantenscheuten, stekjes, bloembollen, zaden, … als je er teveel van hebt, dan zou je deze kunnen ruilen in een plaatselijke plantenbib. Dit voorstel lanceerde Wim van INSPRAAK.nu. Een ideale locatie hiervoor zijn de volkstuintjes gelegen aan het wzc. Carine Geldhof neemt dit mee naar de werkgroep. Wordt vervolgd!

Nu de werken voor het fietspad in de Gentstraat van start zijn gegaan, peilde Marleen van INSPRAAK.nu naar de communicatiemiddelen die worden ingezet voor de bewegwijzering naar de Oostrozebeekse handelszaken op dit parcours. Volgens schepen De Marez hebben de ondernemers tijdens een persoonlijk onderhoud aangegeven dat de tussenkomst van de gemeente hiervoor niet nodig is.

Annelies van INSPRAAK.nu stelde voor om de bestaande zebrapaden aan de scholen te voorzien van een verlengde strook met kleurrijke bollen; niet alleen veiliger voor onze schoolgaande jeugd, maar tevens ook een middel om het thema holebi en transfobie bespreekbaar te maken. Burgemeester Derudder ging niet akkoord omdat het eerder onveilig, dan wel veiliger zou zijn.

Artistieke beschilderingen op de talrijke nutsvoorzieningskasten die onze gemeente rijk is i.p.v. de grijs-grauwe bovengrondse dozen, dat stelde Marijke van INSPRAAK.nu voor. Schepen De Marez wil eerst informeren of dit wettelijk wel kan. We dromen al van een kunstroute die je per fiets of te voet kan afleggen…. Wordt vervolgd!

Koen VDB van INSPRAAK.nu wil de buurten versterken door (meer) (gevel)bankjes te voorzien. Dit is een uitstekend middel om te investeren in een warme samenleving; tijdens de coronaperiode was de nood aan sociaal buurtcontact héél hoog. Burgemeester Derudder neemt ons voorstel mee naar het overleg van de WVI om naar het voorbeeld van Izegem misschien ook in Oostrozebeke een groepsaankoop te realiseren?
Wordt vervolgd!

Koen C van INSPRAAK.nu hekelde de invoering van de nieuwe gemeentebelasting voor kleine zelfstandigen (en bij uitbreiding de verhoging van de belastingen voor alle gezinnen!).
Een kleine zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) betaalt nu 125 euro extra per jaar aan de gemeente. Komt daarbij dat contactberoepen 6,5 maand werkeloos waren in de voorbije coronaperiode. Hiervoor kregen ze van de overheid een minimale compensatie. Schepen De Marez wil het verzoek van INSPRAAK.nu, om deels of geheel de belasting te laten vallen, bespreken op het college van burgemeester en schepenen. Hij gaf wel nog mee dat hij er persoonlijk niet mee akkoord gaat. Luc Derudder duidde verder dat deze beslissing het gelijkheidsbeginsel zou schenden; je mag immers geen onderscheid maken tussen de verschillende bedrijven!? Waarop onze fractie voorstelde om de nieuwe belasting voor 1 jaar te vernietigen voor alle Oostrozebeekse bedrijven. Wordt vervolgd!

Marleen van INSPRAAK.nu kan zich niet vinden in de aanpak [lees: argumentatie-opbouw] van het juridisch aangetekend beroep door het college van burgemeester en schepenen inzake de bouw van een ‘biologische legkippenstal – Hoogleenstraat’.
Dit beroep werd unaniem door alle schepenen goedgekeurd, ook door de schepen van land- en tuinbouw en leefmilieu, Carine Geldhof.
!!! Onze fractie wenst er echter wel uitdrukkelijk op te wijzen dat wij niet tegen het renoveren van de vervallen hoeve, of het her-activeren van het voormalig landbouwbedrijf zijn, integendeel. Oostrozebeke is een landelijke gemeente, en daarin is er plaats voor landbouw. Maar niet elke vorm van landbouw is hetzelfde… !!! Hiermee opende Marleen haar standpunt van de feiten…

Extra:
De stikstofnota van Zuhal Demir werd daags na de beroepsuitspraak gepubliceerd. Het argument dat dit nog niet kon opgenomen worden in de argumentatie in beroep door het college van burgemeester en schepenen is onjuist.
Niet alleen de buurtbewoners haalden reeds dit argument aan in de 56 bezwaarschriften, bovendien kwam dit argument eveneens uitvoering aan bod in de gemeenteraden van 2019 en tot slot gaf de Torenvalk (Natuurpunt regio Tielt) in zijn brief van 8 mei 2019 de volgende argumenten mee:
“Uit de toelichtende nota blijkt allerminst op welke manier aan de risico’s voor het leefmilieu inzake geur, fijn stof, ammoniak, e.d. van deze kippenstal zal tegemoet gekomen worden. Daarenboven werd in het dossier geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van de biologische kippenteelt op de omgeving.”
Stand-van zaken
De nieuwe eigenaars van de oude hoeve Lannoo hebben in een schrijven bepaalde beloftes gemaakt aan het college van burgemeester en schepenen; geen staluitbreiding aan de kant van de bewoners… en voor de rest ???
INSPRAAK.nu heeft de contractbijlage opgevraagd.

*** We heten de nieuwe eigenaars van de hoeve Lannoo van harte welkom in Oostrozebeke! ***

Stand van zaken…

RETRIBUTIEREGLEMENT – HUUR GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR: op ons verzoek wordt er een onderscheid gemaakt tussen o.a. de tarieven voor Oostrozebeekse en niet-Oostrozebeekse bedrijven. Deze tarieven gaan in voege vanaf september 2021.

CULTUREEL TROOSTPROGRAMMA-1 NOV 2021: op ons voorstel gaat het bestuur graag in. Dit wordt een gezamenlijk project tussen de beide fracties en zal quasi gelijktijdig plaatsvinden op de beide begraafplaatsen. Ook de scholen worden in dit project betrokken.

Vragen GR 6 mei 2021

Annelies van INSPRAAK.nu peilde bij schepen Geldhof naar de stand van zaken i.v.m. de gele brooddoos; deze doos bevat medische info en wordt standaard bewaard in de koelkast. Hulpverleners kunnen zo sneller te weten komen wat een patiënt nodig heeft. Schepen Geldof beloofde hier werk van te maken. (zie ons voorstel in de gemeenteraad van april 2021)

Davy van INSPRAAK.nu peilde bij schepen Van D’Huynslager of er een kans bestaat dat er in Oostrozebeke ook padelpleinen worden aangelegd. De schepen gaf nog mee dat hij er werk van zou maken om de haalbaarheid van een dergelijk project te bekijken.

Marleen van INSPRAAK.nu stelde in oktober 2020 voor om het retributiereglement – huur gemeentelijke infrastructuur – aan te passen voor Oostrozebeekse bedrijven en particulieren. Het college van burgemeester en schepenen hebben deels ons voorstel overgenomen nl. dat Oostrozebeekse bedrijven in de toekomst het basistarief x8 (ons voorstel was x6) zullen betalen i.p.v. het voorziene basistarief x16.

Marleen van INSPRAAK.nu stelde in januari 2021 voor om het ereburgerschap terug in te voeren. Onze fractie leverde een kant-en-klaar voorstel in. De meerderheid had hier wel oren naar en op de agenda van de gemeenteraad van juni of juli zal er een agendapunt ter stemming worden toegevoegd.

Greet en Marijke van INSPRAAK.nu stelden voor om op de beide begraafplaatsen op 1 november een cultureel troostprogramma te brengen. Schepen Goemaere vond dit een goed idee en wou er meteen werk van maken. Na de gemeenteraad van donderdag 6 mei werd een eerste afspraak geprikt. De teamleden zijn: Greet, Marijke, Marleen, Jacques, Ann-Sophie en Cyriel. Wordt vervolgd!

Annelies en Stijn van INSPRAAK.nu peilden naar de stand van zaken i.v.m. de brainstormsessie door POM. (Prov. ontwikkelingsmaatschappij).
Wat heeft de uitleg van schepen De Marez ons geleerd?
* Dat er nog niets concreet is gewerkt…
* Dat 2 handelaren (die ook gemeenteraadsleden zijn), ONDER HET MOM VAN handelaars hebben deelgenomen… Een onbeschofte uitspraak aan het adres van Stijn en Annelies door Olivier De Marez = een schepen onwaardig!!
* Dat het college van burgemeester en schepenen niet in staat is (of geen verantwoordelijkheid wil nemen) om een parkeerbeleid op te maken, én dat deze taak ook deze keer wordt uitbesteed aan een studiebureau.

Stand van zaken…

HONDENWEIDE: de gemeenteraad heeft ons voorstel goedgekeurd voor de aanleg van een hondenweide. Gemiste kans: weerom geen inspraak m.b.t. de praktische uitvoering ervan.

EDC-kaart [European Disability Card]: ons voorstel werd reeds vorig jaar goedgekeurd en Luc Derudder beloofde er werk van te maken om deze kaart bekend te maken bij de eigen diensten, verenigingen…
Belofte maakt schuld: we hebben er op aangedrongen om deze kaart – in de praktijk – in te voeren!

Stand van zaken…

EREBURGERSCHAP: het bestuur kon zich in ons voorstel vinden en zal zich voor de uitwerking ervan baseren op het agendapunt dat door Marleen werd uitgewerkt.

EEN OFFICIËLE CEREMONIE OP EEN ROMANTISCH BUITENLOCATIE: het college van burgemeester en schepenen had zoveel praktische redenen om niet naar het Park De Visscherie te trekken. Spijtig voor de trouwlustige koppeltjes, jubilarissen… Een gemiste kans om vernieuwend uit de hoek te komen.

VERVUILERS – ZWERFVUIL – WORDEN NIET STRENGER AANGEPAKT: het bestuur ziet er niet de noodzaak van in om de vervuiler strenger te bestraffen door deze zelf te laten opdraaien voor de werkelijke opruimkosten. Onbegrijpelijk!