Stand van zaken…

BLAUWE ZONE. Ons voorstel om definitief komaf te maken met de blauwe zone is een feit. Het contract met ODP werd opgezegd en loopt af op 31 december 2021.
Krijgt ons idee van ‘winkelsuggestiestroken’ eveneens een positief vervolg?

VOORRANG AAN RECHTS. Voorrang aan rechts is de algemene regel op kruispunten waar geen verkeersborden of verkeerslichten staan of het verkeer niet door een bevoegd persoon geregeld wordt.
Ons voorstel om extra grondsignalisatie op de meest gevaarlijke kruispunten aan te brengen, wordt verder uitgebreid. Het kruispunt KIPCO, VELDSTRAAT-ROZENBERGSTRAAT werden 2 jaar geleden op ons verzoek aangebracht. Nu is het kruispunt VINKHOEK aan de beurt.

HAGEN TUSSEN FIETSPAD EN RIJWEG. De hagen worden periodiek gesnoeid. Beslissing:
* De stroken – waar een fietser de weg kan oversteken – worden verbreed zodat deze toegankelijker zijn voor gebruikers van bak- en elektrische fietsen.
* Op bepaalde plaatsen (bijv. als je vanuit de Vaartstraat de Expressweg wil oprijden) belemmert het groengedeelte het zicht van de bestuurder van een gewone personenwagen.
Hier beloofde het bestuur om werk van te maken: korter insnoeien, ander? Want wie is verantwoordelijk bij een eventueel ongeval te wijten aan…

Vragen GR 2 sept 2021

Marleen van INSPRAAK.nu vroeg naar een ‘stand-van-zaken’ i.v.m. het beloofde parkeerbeleidsplan (uitgebreider dan het afschaffen van een blauwe zone!).
Belangrijke vragen zijn: Hoe kort-parkeren stimuleren? Hoeveel kort-parkeerplaatsen krijgt elke handelszaak toegewezen? …?
Spijtig genoeg is de ooit florerende Kerkstraat voltooid verleden tijd. In het verlengde van deze straat, nl. in de Kalbergstraat, zijn er eveneens handelszaken die in aanmerking komen voor zo’n kort-parkeren plaats. Worden deze ook in het plan opgenomen? (cfr. onze vroegere tussenkomsten)
Ons voorstel om winkelsuggestiestroken (geschilderd of via sensoren) te voorzien vóór elke handelszaak, werd in de gemeenteraad van mei 2020 verworpen. De reden die het bestuur opgaf: politioneel niet afdwingbaar. Maar dan is er nog altijd de goodwill-respect van de klant t.a.v. de handelaar, toch!?
Blij verrast met een lovenswaardig initiatief van een gekende inwoner uit Oostrozebeke; deze dame maakte een visual/bordje om kort-parkeren voor handelszaken aan te moedigen. De inbreng van het bestuur was nihil. De handelaars maken er dankbaar gebruik van…
Zo zie je maar dat sensibiliseren helpt! Bedankt RD!

Koen VDB van INSPRAAK.nu informeerde bij het bestuur naar hun (toekomst-)visie voor de installatie van publieke- en private laadpalen. Meer bepaald:
* op het openbaar domein
* privéwoningen in een gesloten bebouwing
De aanbevelingen en regelgeving zijn volgens Olivier De Marez wisselend. Bij de her-aanleg van wegen worden er sowieso wachtbuizen voorzien. Misschien zullen ook bedrijven op de kar springen om aan de stijgende vraag van laadpunten te kunnen voldoen. Nogal vaag allemaal!
Wat als…
Een private gebruiker in een gesloten bebouwing een laadpaal wenst te installeren om daarna met de minste hinder (voetpad – wandelaars) de auto op te laden… Kan dit worden vergund? Concrete afspraken voor gebruik?
Hierop moest de schepen het antwoord schuldig blijven… Dat behoorde blijkbaar nog niet tot één of andere denkoefening…
Marleen gaf nog mee dat Nederland op dat vlak al verder staat; ze gaf de schepen de tip om zich goed te informeren en ook eens bij de noorderburen te informeren. Een belangrijk gegeven voor toekomstige investeringen. Wordt vervolgd!

Koen VDB informeerde in welke mate het bedrijf KIPCO zijn afspraken nakomt inzake buurthinder; dag- en nachthinder van wachtende vrachtwagens met koelopleggers in de Tuinstraat.
Omwonenden van het bedrijf KIPCO stuurden enkele mails met recente klachten naar burgemeester Luc Derudder. Hierop kregen ze (nog) geen antwoord. Volgens de burgemeester kreeg hij geen mails… (!?)
Het bedrijf kreeg de vergunning (door de Provincie) om een nieuwe geluidsmuur te bouwen…
Vervolgens worden de buurtbewoners jaarlijks geïnformeerd voor een stand-van-zaken; o.a. een geluids-studie zal deel uitmaken van een evaluatieplan door de Provincie. Aangezien het een Klasse 1-bedrijf is, is insé de gemeente niet bevoegd. Maar… als het gaat over verkeersmaterie uiteraard wel.

Marleen informeerde in het kader van het dossier KIPCO, naar een stand-van-zaken om op haar voorstel een wachtzone voor vrachtwagens aan te leggen op bijv. het industrieterrein De Gouden Appel; dit in overleg met naburige gemeenten, de Provincie, de WVI (West-Vlaamse Intercommunale die het bedrijventerrein De Gouden Appel beheert), geïnteresseerde bedrijven,… Een mogelijkse oplossing voor chauffeurs die na sluitingstijd niet meer op het bedrijventerrein van de klant terecht kunnen.
En dan kwam de meest onverwachtse, maar ook meest onwaarschijnlijke verklaring door Luc Derudder…
Hij had goed nieuws te melden. (Zijn dossierkennis was ook in deze materie niet diepgaand!?) De wachtzone (beveiligde parkeerzone voor vrachtwagens) zou een feit zijn tegen eind 2021; het schepencollege had een overleg met de Deputatie (Provincie) die eveneens zelf met het idee op de proppen kwam… nalv een niet-vergunde verharding bij een bepaald bedrijf op deze industriezone.
Wat volgde… ongeloof bij de schepenen van zijn fractie. Carl Vereecke, algemeen directeur, vroeg het woord om kort te duiden. Om een eventuele transportzone te kunnen aanleggen en om die kans niet te laten voorbijgaan, moest een document ondertekend worden vóór eind 2021.
De resterende bedrijfsgronden op de Gouden Appel worden immers voorzien voor ‘watergebonden’ activiteit; ttz transport over water.

SITE ex-ALDI. De winkel Aldi verhuist van de Wielsbekestraat naar de Ingelmunstersteenweg.
Koen VDB informeerde bij het bestuur of deze actie heeft ondernomen voor de eventuele aankoop van de ex-ALDI? Neen, dat hebben ze niet.
In de studie van MAAT (dorpskernontwikkelaar in Oostrozebeke) had deze site ook de verbinding kunnen zijn tussen de beide scholen, De Groene Long, … extra parkeergelegenheid voor het schoolpersoneel, wellicht de ideale plaats voor… een dienstencentrum i.p.v. op de site WZC…
Jonas Van D’huynslager argumenteerde dat de site aanvankelijk niet te koop was, maar verhuurd zou worden. Maar ja, plots… tja, dan was het toch verkocht. Waarop INSPRAAK.nu argumenteerde dat het bestuur een kortetermijnvisie heeft én duidelijk ondernemerskwaliteiten mist! Als je iets echt wil, dan weet je op elk moment een stand van zaken en ben je bij de pinken als dat dossier wijzigt.
J. Van d’Huynslager argumenteerde dat MAAT deze site inderdaad ook in één van hun plannen had opgenomen, maar dat het bestuur dat plan niet hoefde te volgen.
Marleen repliceerde daarop dat MAAT ook het huis in de Hoogstraat 32 had voorzien in het plan en dat ze daarop wel zijn ingegaan: 320 000 euro (zonder kosten!?) om een een huis aan te kopen, om het (wellicht na de verkiezingen van 2024) af te breken… en ondertussen voor de schone schijn te verhuren…

Vragen GR 1 juli 2021

Groenten eten uit eigen tuin, kan dat nog wel in Oostrozebeke?
Marleen van INSPRAAK.nu stelde de vraag aan schepen Geldhof n.a.v. een publicatie van ‘vrtnws’ waarbij aan het licht kwam dat er een quasi even grote PFAS-vervuilingsgraad werd gemeten in onze regio; qua grootte te vergelijken met de metingen in Zwijndrecht (3M fabriek)!
Marleen vroeg aan C. Geldhof of ze met haar hand op het hart kon bevestigen dat wij groenten uit eigen tuin mogen eten.
Dat werd positief bevestigd, maar ze gaf onmiddellijk te kennen dat er inderdaad opnieuw staal-names zouden gebeuren door de VMM. Deze info kreeg C. Geldhof van de Oostrozebeekse milieudienst. De eerste meting gebeurde in 2018 op 14 soorten verschillende PFAS stoffen. De EU-richtlijn schrijft voor om te meten op 20 verschillende PFAS-stoffen. De resultaten zullen ten vroegste in sept/okt 2021 beschikbaar zijn. Wordt vervolgd!

Hoe is het gesteld met de speelpleintjes in Oostrozebeke?
Je vindt in Oostrozebeke heel wat speelpleintjes. Dit is fijn voor zowel de kinderen, maar ook voor de ouders. Marijke van INSPRAAK.nu formuleerde echter een aantal dringende aandachtspunten die ons werden bezorgd door ouders van jonge kinderen:
* Groene long: mooie, recente installatie | aandachtspunt = zand af en toe bijvullen!?
* Volderswijk en woonzorgcentrum: opstapje is te hoog voor kleine kinderen | graag een opstapje voorzien!
* Leegstraat: speelpleintje is de helft van het jaar niet toegankelijk doordat er te weinig wordt gemaaid | regelmatig maaien!
* OC Mandelroos: dit is de oudste installatie en vraagt om een dringende herstelbeurt: 1- trap buigt door waardoor er gevaar is voor geplette teentjes en 2- in de glijbaan zit een barst. INSPRAAK.nu stelt voor om deze installatie voorlopig af te sluiten voor het publiek in afwachting van een definitieve herstelling! Wordt vervolgd!


Stand van zaken…

HONDENLOOPWEIDE: Ons voorstel krijgt vorm. De werken zijn volop aan de gang en in de gemeenteraad keurden we het gebruikers-reglement goed. De effectieve opening is voorlopig voorzien op 22 augustus, maar kan evengoed ook in september zijn. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van het weer. Het gras wordt immers nieuw ingezaaid…

EREBURGERSCHAP: Ons voorstel werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Deze hoogst uitzonderlijke titel zal opnieuw cachet geven aan onze gemeente. Nieuw is dat de meerderheid akkoord ging met de 2/3-geldige-stemmen regel.

Vragen GR 3 juni 2021

Greet van INSPRAAK.nu raadt het bestuur aan om de hoofdingang van het gemeentehuis toegankelijker te maken voor minder mobiele bezoekers. Schepen Geldof nodigt hiervoor een gespecialiseerde firma uit die de noden in kaart brengt. Greet wordt uitgenodigd naar het eerste overleg. Wordt vervolgd!

Plantenscheuten, stekjes, bloembollen, zaden, … als je er teveel van hebt, dan zou je deze kunnen ruilen in een plaatselijke plantenbib. Dit voorstel lanceerde Wim van INSPRAAK.nu. Een ideale locatie hiervoor zijn de volkstuintjes gelegen aan het wzc. Carine Geldhof neemt dit mee naar de werkgroep. Wordt vervolgd!

Nu de werken voor het fietspad in de Gentstraat van start zijn gegaan, peilde Marleen van INSPRAAK.nu naar de communicatiemiddelen die worden ingezet voor de bewegwijzering naar de Oostrozebeekse handelszaken op dit parcours. Volgens schepen De Marez hebben de ondernemers tijdens een persoonlijk onderhoud aangegeven dat de tussenkomst van de gemeente hiervoor niet nodig is.

Annelies van INSPRAAK.nu stelde voor om de bestaande zebrapaden aan de scholen te voorzien van een verlengde strook met kleurrijke bollen; niet alleen veiliger voor onze schoolgaande jeugd, maar tevens ook een middel om het thema holebi en transfobie bespreekbaar te maken. Burgemeester Derudder ging niet akkoord omdat het eerder onveilig, dan wel veiliger zou zijn.

Artistieke beschilderingen op de talrijke nutsvoorzieningskasten die onze gemeente rijk is i.p.v. de grijs-grauwe bovengrondse dozen, dat stelde Marijke van INSPRAAK.nu voor. Schepen De Marez wil eerst informeren of dit wettelijk wel kan. We dromen al van een kunstroute die je per fiets of te voet kan afleggen…. Wordt vervolgd!

Koen VDB van INSPRAAK.nu wil de buurten versterken door (meer) (gevel)bankjes te voorzien. Dit is een uitstekend middel om te investeren in een warme samenleving; tijdens de coronaperiode was de nood aan sociaal buurtcontact héél hoog. Burgemeester Derudder neemt ons voorstel mee naar het overleg van de WVI om naar het voorbeeld van Izegem misschien ook in Oostrozebeke een groepsaankoop te realiseren?
Wordt vervolgd!

Koen C van INSPRAAK.nu hekelde de invoering van de nieuwe gemeentebelasting voor kleine zelfstandigen (en bij uitbreiding de verhoging van de belastingen voor alle gezinnen!).
Een kleine zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) betaalt nu 125 euro extra per jaar aan de gemeente. Komt daarbij dat contactberoepen 6,5 maand werkeloos waren in de voorbije coronaperiode. Hiervoor kregen ze van de overheid een minimale compensatie. Schepen De Marez wil het verzoek van INSPRAAK.nu, om deels of geheel de belasting te laten vallen, bespreken op het college van burgemeester en schepenen. Hij gaf wel nog mee dat hij er persoonlijk niet mee akkoord gaat. Luc Derudder duidde verder dat deze beslissing het gelijkheidsbeginsel zou schenden; je mag immers geen onderscheid maken tussen de verschillende bedrijven!? Waarop onze fractie voorstelde om de nieuwe belasting voor 1 jaar te vernietigen voor alle Oostrozebeekse bedrijven. Wordt vervolgd!

Marleen van INSPRAAK.nu kan zich niet vinden in de aanpak [lees: argumentatie-opbouw] van het juridisch aangetekend beroep door het college van burgemeester en schepenen inzake de bouw van een ‘biologische legkippenstal – Hoogleenstraat’.
Dit beroep werd unaniem door alle schepenen goedgekeurd, ook door de schepen van land- en tuinbouw en leefmilieu, Carine Geldhof.
!!! Onze fractie wenst er echter wel uitdrukkelijk op te wijzen dat wij niet tegen het renoveren van de vervallen hoeve, of het her-activeren van het voormalig landbouwbedrijf zijn, integendeel. Oostrozebeke is een landelijke gemeente, en daarin is er plaats voor landbouw. Maar niet elke vorm van landbouw is hetzelfde… !!! Hiermee opende Marleen haar standpunt van de feiten…

Extra:
De stikstofnota van Zuhal Demir werd daags na de beroepsuitspraak gepubliceerd. Het argument dat dit nog niet kon opgenomen worden in de argumentatie in beroep door het college van burgemeester en schepenen is onjuist.
Niet alleen de buurtbewoners haalden reeds dit argument aan in de 56 bezwaarschriften, bovendien kwam dit argument eveneens uitvoering aan bod in de gemeenteraden van 2019 en tot slot gaf de Torenvalk (Natuurpunt regio Tielt) in zijn brief van 8 mei 2019 de volgende argumenten mee:
“Uit de toelichtende nota blijkt allerminst op welke manier aan de risico’s voor het leefmilieu inzake geur, fijn stof, ammoniak, e.d. van deze kippenstal zal tegemoet gekomen worden. Daarenboven werd in het dossier geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van de biologische kippenteelt op de omgeving.”
Stand-van zaken
De nieuwe eigenaars van de oude hoeve Lannoo hebben in een schrijven bepaalde beloftes gemaakt aan het college van burgemeester en schepenen; geen staluitbreiding aan de kant van de bewoners… en voor de rest ???
INSPRAAK.nu heeft de contractbijlage opgevraagd.

*** We heten de nieuwe eigenaars van de hoeve Lannoo van harte welkom in Oostrozebeke! ***

REVEIL

In de gemeenteraad van 6 mei 2021 werd het voorstel van INSPRAAK.nu om een troostmoment te organiseren op de beide begraafplaatsen positief onthaald door de meerderheid.
De beide fracties werken samen voor dit project!