Vragen GR 3 juni 2021

Greet van INSPRAAK.nu raadt het bestuur aan om de hoofdingang van het gemeentehuis toegankelijker te maken voor minder mobiele bezoekers. Schepen Geldof nodigt hiervoor een gespecialiseerde firma uit die de noden in kaart brengt. Greet wordt uitgenodigd naar het eerste overleg. Wordt vervolgd!

Plantenscheuten, stekjes, bloembollen, zaden, … als je er teveel van hebt, dan zou je deze kunnen ruilen in een plaatselijke plantenbib. Dit voorstel lanceerde Wim van INSPRAAK.nu. Een ideale locatie hiervoor zijn de volkstuintjes gelegen aan het wzc. Carine Geldhof neemt dit mee naar de werkgroep. Wordt vervolgd!

Nu de werken voor het fietspad in de Gentstraat van start zijn gegaan, peilde Marleen van INSPRAAK.nu naar de communicatiemiddelen die worden ingezet voor de bewegwijzering naar de Oostrozebeekse handelszaken op dit parcours. Volgens schepen De Marez hebben de ondernemers tijdens een persoonlijk onderhoud aangegeven dat de tussenkomst van de gemeente hiervoor niet nodig is.

Annelies van INSPRAAK.nu stelde voor om de bestaande zebrapaden aan de scholen te voorzien van een verlengde strook met kleurrijke bollen; niet alleen veiliger voor onze schoolgaande jeugd, maar tevens ook een middel om het thema holebi en transfobie bespreekbaar te maken. Burgemeester Derudder ging niet akkoord omdat het eerder onveilig, dan wel veiliger zou zijn.

Artistieke beschilderingen op de talrijke nutsvoorzieningskasten die onze gemeente rijk is i.p.v. de grijs-grauwe bovengrondse dozen, dat stelde Marijke van INSPRAAK.nu voor. Schepen De Marez wil eerst informeren of dit wettelijk wel kan. We dromen al van een kunstroute die je per fiets of te voet kan afleggen…. Wordt vervolgd!

Koen VDB van INSPRAAK.nu wil de buurten versterken door (meer) (gevel)bankjes te voorzien. Dit is een uitstekend middel om te investeren in een warme samenleving; tijdens de coronaperiode was de nood aan sociaal buurtcontact héél hoog. Burgemeester Derudder neemt ons voorstel mee naar het overleg van de WVI om naar het voorbeeld van Izegem misschien ook in Oostrozebeke een groepsaankoop te realiseren?
Wordt vervolgd!

Koen C van INSPRAAK.nu hekelde de invoering van de nieuwe gemeentebelasting voor kleine zelfstandigen (en bij uitbreiding de verhoging van de belastingen voor alle gezinnen!).
Een kleine zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) betaalt nu 125 euro extra per jaar aan de gemeente. Komt daarbij dat contactberoepen 6,5 maand werkeloos waren in de voorbije coronaperiode. Hiervoor kregen ze van de overheid een minimale compensatie. Schepen De Marez wil het verzoek van INSPRAAK.nu, om deels of geheel de belasting te laten vallen, bespreken op het college van burgemeester en schepenen. Hij gaf wel nog mee dat hij er persoonlijk niet mee akkoord gaat. Luc Derudder duidde verder dat deze beslissing het gelijkheidsbeginsel zou schenden; je mag immers geen onderscheid maken tussen de verschillende bedrijven!? Waarop onze fractie voorstelde om de nieuwe belasting voor 1 jaar te vernietigen voor alle Oostrozebeekse bedrijven. Wordt vervolgd!

Marleen van INSPRAAK.nu kan zich niet vinden in de aanpak [lees: argumentatie-opbouw] van het juridisch aangetekend beroep door het college van burgemeester en schepenen inzake de bouw van een ‘biologische legkippenstal – Hoogleenstraat’.
Dit beroep werd unaniem door alle schepenen goedgekeurd, ook door de schepen van land- en tuinbouw en leefmilieu, Carine Geldhof.
!!! Onze fractie wenst er echter wel uitdrukkelijk op te wijzen dat wij niet tegen het renoveren van de vervallen hoeve, of het her-activeren van het voormalig landbouwbedrijf zijn, integendeel. Oostrozebeke is een landelijke gemeente, en daarin is er plaats voor landbouw. Maar niet elke vorm van landbouw is hetzelfde… !!! Hiermee opende Marleen haar standpunt van de feiten…

Extra:
De stikstofnota van Zuhal Demir werd daags na de beroepsuitspraak gepubliceerd. Het argument dat dit nog niet kon opgenomen worden in de argumentatie in beroep door het college van burgemeester en schepenen is onjuist.
Niet alleen de buurtbewoners haalden reeds dit argument aan in de 56 bezwaarschriften, bovendien kwam dit argument eveneens uitvoering aan bod in de gemeenteraden van 2019 en tot slot gaf de Torenvalk (Natuurpunt regio Tielt) in zijn brief van 8 mei 2019 de volgende argumenten mee:
“Uit de toelichtende nota blijkt allerminst op welke manier aan de risico’s voor het leefmilieu inzake geur, fijn stof, ammoniak, e.d. van deze kippenstal zal tegemoet gekomen worden. Daarenboven werd in het dossier geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van de biologische kippenteelt op de omgeving.”
Stand-van zaken
De nieuwe eigenaars van de oude hoeve Lannoo hebben in een schrijven bepaalde beloftes gemaakt aan het college van burgemeester en schepenen; geen staluitbreiding aan de kant van de bewoners… en voor de rest ???
INSPRAAK.nu heeft de contractbijlage opgevraagd.

*** We heten de nieuwe eigenaars van de hoeve Lannoo van harte welkom in Oostrozebeke! ***