Stand van zaken…

LOKAAL DIENSTENCENTRUM (hierna genoemd LDC): neg. Weerom een tussenoplossing: nu in het gebouw TJUF en op langere termijn naar de site van het WZC!?
TJUF wordt dan een gedecentraliseerde antenne, net zoals de overige lokalen van de gemeente/OCMW: WZC, lokalen OC, lokalen BIB, Ginstezaal, TJUF, … (bij uitbreiding ook de lokalen in
de scholen)
* Wij stellen ons nog steeds de vraag waarom een nieuw te bouwen LDC op de site van het WZC moet gerealiseerd worden? Ver van alle satelliet-lokalen? Ver van het centrumgebeuren?
* Voor ons geen extra uitbreiding voor een bureel. Daarvoor is er plaats genoeg in het OC, de gemeentelijke gebouwen…
* Personeelsbezetting: 0,5 VTE, kan een upgrade zijn van bestaande functie(s) i.p.v. een extra aanwerving… en alle bijhorende extra’s zoals: uitbreiding schoonmaak, verwarming, … De huidige personeelsleden doen meer dan behoorlijk hun job. Een opwaardering zou hier beter op zijn plaats zijn.
* De verkregen subsidie is eindig, maar de vaste kosten blijven…

LOKAAL DIENSTENCENTRUM (hierna genoemd LDC): pos.
* Up-lifting van TJUF is zeker aan de orde. Elk gemeentelijk gebouw moet de toegankelijksheidscheck doorstaan en minimaal beantwoorden aan basis vereisten: veiligheid, netheid, ….
* De gemeente heeft reeds goed draaiende sociale initiatieven die nu worden gestuurd vanuit het sociaal huis (ocmw) en de verenigingen en dit prioritair voor ouderen, kwetsbare personen…

Stand van zaken…

BLAUWE ZONE. Ons voorstel om definitief komaf te maken met de blauwe zone is een feit. Het contract met ODP werd opgezegd en loopt af op 31 december 2021.
Krijgt ons idee van ‘winkelsuggestiestroken’ eveneens een positief vervolg?

VOORRANG AAN RECHTS. Voorrang aan rechts is de algemene regel op kruispunten waar geen verkeersborden of verkeerslichten staan of het verkeer niet door een bevoegd persoon geregeld wordt.
Ons voorstel om extra grondsignalisatie op de meest gevaarlijke kruispunten aan te brengen, wordt verder uitgebreid. Het kruispunt KIPCO, VELDSTRAAT-ROZENBERGSTRAAT werden 2 jaar geleden op ons verzoek aangebracht. Nu is het kruispunt VINKHOEK aan de beurt.

HAGEN TUSSEN FIETSPAD EN RIJWEG. De hagen worden periodiek gesnoeid. Beslissing:
* De stroken – waar een fietser de weg kan oversteken – worden verbreed zodat deze toegankelijker zijn voor gebruikers van bak- en elektrische fietsen.
* Op bepaalde plaatsen (bijv. als je vanuit de Vaartstraat de Expressweg wil oprijden) belemmert het groengedeelte het zicht van de bestuurder van een gewone personenwagen.
Hier beloofde het bestuur om werk van te maken: korter insnoeien, ander? Want wie is verantwoordelijk bij een eventueel ongeval te wijten aan…

Stand van zaken…

HONDENLOOPWEIDE: Ons voorstel krijgt vorm. De werken zijn volop aan de gang en in de gemeenteraad keurden we het gebruikers-reglement goed. De effectieve opening is voorlopig voorzien op 22 augustus, maar kan evengoed ook in september zijn. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van het weer. Het gras wordt immers nieuw ingezaaid…

EREBURGERSCHAP: Ons voorstel werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Deze hoogst uitzonderlijke titel zal opnieuw cachet geven aan onze gemeente. Nieuw is dat de meerderheid akkoord ging met de 2/3-geldige-stemmen regel.

Stand van zaken…

RETRIBUTIEREGLEMENT – HUUR GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR: op ons verzoek wordt er een onderscheid gemaakt tussen o.a. de tarieven voor Oostrozebeekse en niet-Oostrozebeekse bedrijven. Deze tarieven gaan in voege vanaf september 2021.

CULTUREEL TROOSTPROGRAMMA-1 NOV 2021: op ons voorstel gaat het bestuur graag in. Dit wordt een gezamenlijk project tussen de beide fracties en zal quasi gelijktijdig plaatsvinden op de beide begraafplaatsen. Ook de scholen worden in dit project betrokken.

Stand van zaken…

HONDENWEIDE: de gemeenteraad heeft ons voorstel goedgekeurd voor de aanleg van een hondenweide. Gemiste kans: weerom geen inspraak m.b.t. de praktische uitvoering ervan.

EDC-kaart [European Disability Card]: ons voorstel werd reeds vorig jaar goedgekeurd en Luc Derudder beloofde er werk van te maken om deze kaart bekend te maken bij de eigen diensten, verenigingen…
Belofte maakt schuld: we hebben er op aangedrongen om deze kaart – in de praktijk – in te voeren!

Stand van zaken…

EREBURGERSCHAP: het bestuur kon zich in ons voorstel vinden en zal zich voor de uitwerking ervan baseren op het agendapunt dat door Marleen werd uitgewerkt.

EEN OFFICIËLE CEREMONIE OP EEN ROMANTISCH BUITENLOCATIE: het college van burgemeester en schepenen had zoveel praktische redenen om niet naar het Park De Visscherie te trekken. Spijtig voor de trouwlustige koppeltjes, jubilarissen… Een gemiste kans om vernieuwend uit de hoek te komen.

VERVUILERS – ZWERFVUIL – WORDEN NIET STRENGER AANGEPAKT: het bestuur ziet er niet de noodzaak van in om de vervuiler strenger te bestraffen door deze zelf te laten opdraaien voor de werkelijke opruimkosten. Onbegrijpelijk!

Babbelbox wzc – corona

Het voorstel van INSPRAAK.nu werd verworpen, hoewel er enige twijfel was in de gemeenteraad. (Spijtig dat er net van deze gemeenteraad geen audio-bestand konden aangeleverd worden).
Uiteindelijk maakte het college van burgemeester en schepenen iets soortgelijk mogelijk, maar dat gaven ze wijselijk niet de naam ‘babbelbox‘.